ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

5 events,

กิจกรรมการสอนเสริม HSK สำหรับนักเรียน (หลักสูตร 20 ชั่วโมง)

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับ ภาคตะวันออก

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

6 events,

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาลและกระบวนการยุติธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวันสำคัญของเจ้าของภาษาทานาบาตะ

6 events,

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.5

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะพื้นฐานนักเรียนความสามารถพิเศษและสนในด้านดนตรี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ม. ต้น

4 events,

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระยะที่ 1

4 events,

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

5 events,

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ร้องเพลงจีนและเล่านิทานภาษาจีน”

4 events,

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

4 events,

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5 events,

กิจกรรม สัมมนาและแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

3 events,

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

6 events,

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ฉากทัศน์การเมืองไทย

2 events,

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

5 events,

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.4

โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6