previous arrow
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
head_96311
head_23100
head_38846
next arrow

ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

A3E9D618-54ED-493E-BB90-CA498A0D9465
เอกสารขอย้ายวิชาเลือก
previous arrow
next arrow

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ……. ไม่มี”

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงินเหลือง


กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน/รางวัล นักเรียน