ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เยี่ยมชมการอบรมของนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประะชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม