วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 5. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
 6. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 7. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 8. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
 3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ สื่อ อุปกาณ์ต่างๆ สาธารณูปโภค ที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน
 4. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 6. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 7. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 บูรณาการแบบสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชาและตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 8. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน
 9. ครูใช้การวิจัย สือนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 10. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
 11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
 12. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมิประสิทธิภาพ และมีนิสัยรักการอ่าน
 13. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และ/หรือ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการเรียนรู้
 14. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
 15. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 16. นักเรียนมีความละอายรู้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
 17. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศที่เหมือน/แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 18. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
 19. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษา
 20. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษษและพัฒนาโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสน

ต้นกระถินณรงค์