พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่สารวัตนักเรียน ในปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มกราคม 2567 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่สารวัตนักเรียน ในปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1XmuPPSdjZ4qVlg5FiBJbvoY3lN0MnvF_?fbclid=IwAR0RvmfDmsFAV1_qdElHOowOpeHUk5A57reCDaRlcgABMLOq3MXB6XYwwQ8