พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2567 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1uxan-1iEwnRUwyb7FHs5glFd-McQtjgo?fbclid=IwAR2r7QK6eVONDh_8VzqwgNePxwNR6geCIRoH9mWqy1LovwUGctbW-7ob9zY