พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 15 มกราคม 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชร-ฉกรรจ์ และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1otINavrhI84oBFTs2P90kKTZgDVmbblI?fbclid=IwAR2_0M3nQ3uIR47fOGexoYS7yEUyxyVZpfg3BBH12T5iAFU8kPMHBfkgsLg