พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก

22 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ ห้องเรียนอาคาร 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1EE8Q8SpxcJ2AmS4FKtq1AFOnLwHgEYhB?fbclid=IwAR3bk8Q_EnaZEmkWO90zIwEpolOFGObNsiM518C3OIH_PEhchjQXaRETr_M