พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการศึกษาการงานอาชีพ

22 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการศึกษาการงานอาชีพ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1955hil0uXFS-R8ZsMvfHE4L52GP6x8oj?fbclid=IwAR2KZ5NT9Zbz6DPnrGm7S6fmtbaQxyTpC0LfJlQg-4sd7MKwrQizP3VvLEI