พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

20 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1J-4avBlUol2M-HhPjjOdKjEOByta95AB?fbclid=IwAR0XVtS1c2NrVQlRgxVix_HSAxSFLJqu9tKw-vXtK2IwDT03VnqB62z08w4