พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

16 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1udrJxyqCsKqr9JwJgGRWk9_Bj-RPhubn?fbclid=IwAR1Y_OXPWlqg1QBDvaoIxLtKDcOau72A8eCYNo0jiLej0kx5hkqIMagzdcU