พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนาฏศิลป์

15 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนาฏศิลป์ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/14lhD90X77vBpHGrCEEVmzar3shJFPuN4?fbclid=IwAR1No9Ll-926a2AX_s6NOqWM_x264jzgUL_XaC3dBULpSw0l6TSg11tNJa4