ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566