ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)