ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)