ประกาศการจัดห้องเรียนและกำหนดเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566