ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)