บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว