นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

นายสมปอง โชคนิมิตร

นายสมปอง โชคนิมิตร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิงหา รักษาธรรม

นายสิงหา รักษาธรรม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ

นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ