กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้องสภานักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้องสภานักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม