กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ 4 ธันวาคม 2566
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)