กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 10-12 พฤาภาคม 2567 นำโดยนายสิงหา รักษาธรรม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และคณะครู ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม