การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนระยองวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดยผู้เข้าแข่งขันคือ

ด.ญ.วริศา สุขสวัสดิ์ ม.3/4 และ ด.ญ.ณัฐชานันท์ เวียงศิลป์ ม.3/4

ครูผู้ควบคุม
นางชลาลัย แก้วศรีไตร