การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ระดับประเทศ พ.ศ. 2566 ในงาน “Polsci CU Open House 2023” ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2566 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ระดับประเทศ พ.ศ. 2566 ในงาน “Polsci CU Open House 2023” ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตร เงินรางวัลและของที่ระลึก
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ 1. นายภูมิรพี กระตุดนาค ม.6/11 2. นายสุขวิช ใจยินดี ม.6/11
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ 1. ครูดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา 2. ครูนิดา ลอยละลิ่ว

ลำดับผลการแข่งขัน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนสิงห์สมุทร ทีม 2
ลำดับที่ 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ทีม 1
ลำดับที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทีม 2
และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ ทีมที่ 1 และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทีม 1