การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 นำโดย นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม