การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย ท่านสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม