กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย

ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล และนางสาวทัศวรรณ ชินวัลย์ เป็นวิทยากรดำเนินการติว ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1Yjn92m48kyWs9QbIAG-Zfdp4c70dqYIE?fbclid=IwAR0a3tO10bFJ2Pdk7_jD46w6FI3jxXSBO0wmcsCqono_VgDFySO1LlcdSzE