กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 4 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมติวเสริมภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล และนางสาวทัศวรรณ ชินวัลย์ เป็นวิทยากรดำเนินการติว ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1VIMZ_KLDOFVTPVtVm971D-mEa-_krfeH?fbclid=IwAR1aTQ1i-u9wS804Iz15lR74Y8RBG3D6luNXttO9UxYcWwVkOm5oELtk9j4