รายละเอียดแต่ละวิชา (ภาคเรียนที่ 2)


หมวด 2 (พุธ คาบ 7)

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด ครูผู้สอน ห้องเรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 ต่อปากต่อคำ เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาก ครูมณีวรรณ ล้นล้ำ 426 25 23
2 art-math การประยุกต์ส่วนของเส้นตรง ให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ 544 25 25
3 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 1 การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผ่านการเล่มเกม ครูวีระพล ศรีโนนม่วง 336 25 25
4 คอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพื้นฐาน word, Excel,powerpoint ครูกิติยา บำรุงวงศ์ 226 25 25
5 เปิดโลกเที่ยวไทย ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์เเละสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย ครูวรรณา บุญเงิน 7403 25 25
6 รอบรู้กายใส่ใจสุขภาพจิต ศึกษาการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล 809 25 25
7 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในแต่ละภูมิภาค ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ 526 25 24
8 ละครกับชีวิต การนำข้อคิดที่ได้จากการดูละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา 524 25 25
9 เสน่ห์ปลายจวัก แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาหาร และขนมไทย ครูศศิรฎา แก้วแดง 605 25 19
10 Movie time ศึกษาเรียนรู้ข้อคิดจากการดูภาพยนต์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ 601 25 25
11 ไอเดียธุรกิจ ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ด้านธุรกิจ ครูอมรรัตน์ โคมทอง 606 25 25
12 Daily English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ 922 25 25
13 Korean is fun เรียนรู้และเข้าใจ ทำความรู้จักกับพื้นฐานของภาษาเกาหลี ครูปาริชาติ เนียมรอด 935 25 25

หมวด 4 (ศุกร์ คาบ 8)

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด ครูผู้สอน ห้องเรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 บิงโกภาษาไทย เรียนรู้หลักภาษาไทยผ่านเกมบิงโก ครูเพ็ญพักตร์ บัวหอม 413 25 25
2 art-math การประยุกต์ส่วนของเส้นตรง ให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ 544 25 25
3 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 2 การทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ผ่านการเล่นเกม ครูศิรินาฎ งามมาก 336 25 25
4 การออกแบบโมเดล 3D ออกแบบและพัฒนาโมเดล 3D เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านกราฟิก ครูนนทวัฒน์ ภูมี 236 25 25
5 เที่ยวไทยออนแอร์byTikTok ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย เเละเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์โดยผ่านสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ครูวรรณา บุญเงิน 7403 25 25
6 รอบรู้กายใส่ใจสุขภาพจิต ศึกษาการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล 809 25 25
7 รอบรู้เรื่องโขน เนื้อหาสาระ องค์ประกอบ ความเป็นมา การแสดงโขนในตอนต่างๆ ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ 526 25 16
8 นักรีวิว การรีวิวหรือบอกเล่าสิ่งที่สนใจเพื่อฝึกทักษะการพูด ความกล้าแสดงออก ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา 524 25 25
9 fabric design ออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า ครูศศิรฎา แก้วแดง 605 25 25
10 ครอสติสคริสตัล ศึกษาการทำครอสติสคริสตัล ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ 601 25 25
11 สัตว์เลี้ยงน่ารัก แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย 604 25 25
12 Play and learn English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ 922 25 25
13 Korean Culture เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านวิดีโอและการทำกิจกรรมและประดิษฐ์ผลงาน นางสาวปาริชาติ เนียมรอด 935 25 25