วัน พุธ คาบ 7

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
WED001 ต่อปากต่อคำ ครูมณีวรรณ ล้นล้ำ  Download
WED002 art-math ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ  Download
WED003 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 1 ครูวีระพล ศรีโนนม่วง  Download
WED004 คอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อชีวิต ครูกิติยา บำรุงวงศ์  Download
WED005 เปิดโลกเที่ยวไทย ครูวรรณา บุญเงิน  Download
WED006 รอบรู้กายใส่ใจสุขภาพจิต ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล  Download
WED007 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์  Download
WED008 ละครกับชีวิต ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา  Download
WED009 เสน่ห์ปลายจวัก ครูศศิรฎา แก้วแดง  Download
WED010 Movie time ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ  Download
WED011 ไอเดียธุรกิจ ครูอมรรัตน์ โคมทอง  Download
WED012 Daily English ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ  Download
WED013 Korean is fun ครูปาริชาติ เนียมรอด  Download


วัน ศุกร์ คาบ 8

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
FRI001 บิงโกภาษาไทย ครูเพ็ญพักตร์ บัวหอม  Download
FRI002 art-math ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ  Download
FRI003 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 2 ครูศิรินาฎ งามมาก  Download
FRI004 การออกแบบโมเดล 3D ครูนนทวัฒน์ ภูมี  Download
FRI005 เที่ยวไทยออนแอร์byTikTok ครูวรรณา บุญเงิน  Download
FRI006 รอบรู้กายใส่ใจสุขภาพจิต ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล  Download
FRI007 รอบรู้เรื่องโขน ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์  Download
FRI008 นักรีวิว ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา  Download
FRI009 fabric design ครูศศิรฎา แก้วแดง  Download
FRI010 ครอสติสคริสตัล ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ  Download
FRI011 สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย  Download
FRI012 Play and learn English ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ  Download
FRI013 Korean Culture นางสาวปาริชาติ เนียมรอด  Download