รายละเอียดแต่ละชุมนุม


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ห้องเรียน ครูผู้สอน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 Crossword Game เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วางแผนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 924 นางสาวสุนิษา บุดดีคำ 21 21
2 สนุกคิดกับนักวิทย์น้อย กิจกรรมชุมนุมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มาทำกิจกรรมการทดลองสนุกๆ ที่น่าสนใจเพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 437 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโมก 21 21
3 Cover Dance เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนที่ชื่นชอบในการเต้น Cover ได้มารวมตัวกัน ทำให้ได้ฝึกทักษะด้านการเต้น การแสดง ความมีวินัย สร้างความสามัคคีของเพื่อนร่วมทีม ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขในสิ่งที่ทำและชื่นชอบ 424 นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข 21 21
4 Chill Chill Music เลือกฟังเพลงที่ใช่ใจที่ชอบ เรือนร้อยปี นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร 21 21
5 DIY Keychain Easy Version จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการออกแบบพวงกุญแจ และนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ 335 นางสาวศิรินาฎ งามมาก 21 21
6 ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศและต่างประเทศได้ อาคาร 9 นางสาวจันทร์จิรา พรมมา 21 21
7 คณิตคิดสนุก เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการโดยเรียนรู้ผ่านเกมคณิต 543 นางฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร 21 21
8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตใจของนักเรียนให้มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสบายใจ 811 นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย 21 21
9 Have more time ดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวทางของสมาชิกชุมนุมที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละสัปดาห์ ห้องเรียนสีเขียว นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา 21 21
10 นาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ให้กับนักเรียนที่สนใจและฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม คือ ฝึกปฏิบัติทักษะด้านนาฏศิลป์ 524 น.ส.จินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา 21 21
11 Badminton กีฬาแบดมินตัน อัฒจันทร์ นายรพีภพ ใบเจริญ 21 21
12 กระบวนการนักสืบเยาวชน 1.เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 2.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างตามความสนใจของนักเรียน 433 นางสาวมลิสา ชูยงค์ 21 21
13 คนรักสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามทัศนะของแต่ละบุคคลและเป็นแนวทางสำหรับตนเองและผู้อื่น 223 นางนิศา มีมงคล 21 18
14 คัดไทย ฝึกทักษะ และเสริมสร้างสมาธิดดยใช้กิจกรรมการคัดลายมือ 931 นายชญานิน ครึกกระโทก 21 16
15 บอร์ดเกมหรรษา จัดตั้งเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 211 นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล 21 21
16 เซียนโอเกะ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ลักษณะของชุมนุม เป็นการฝึกร้องเพลงคาราโอเกะ 412 นางจุไรรัตน์ ศิริภูล 21 21
17 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 7207 ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร ท้าวสาลี 21 21
18 มาต่อกันไหม กิจกรรมต่อตัวต่อแบบบล็อก 421 นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง 21 21
19 นักพัฒนาเว็บไซต์ตัวจิ๋ว เพื่อออกแบบ สร้างเว็บไซต์ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์และเหมาะสม 7209 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข 21 21
20 เชฟน้อยร้อยล้าน การฝึกทักษะทำอาหาร นำความรู้ไปต่อยอด สนามที่นั่งข้างสหกรณ์ ฝั่งบ้านพักครู (สร้างใหม่) นางสาวพินิจ ลีอุดม และ นายอภิสิทธิ์ อภิญ 21 21
21 ห้องสมุดสุดcool 1.เพื่อส่งเสริมการอ่านและเกิดความสนใจในการเข้าใช้ห้องสมุด 2.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน 3.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน นางสาวสราลี ปะวันเนา และ นางชลาลัย แก้วศรีไตร 21 21
22 DIY สร้างสรรค์ – เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง – เมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้สำเร็จแล้ว ทำให้ตัวเราเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเอง – เป็นการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง 212 นางสาวอนัญญา ใจเฉื่อย 21 21
23 Smart Com เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม ให้พร้อมสำหรับการต่อยอด และแข่งขันในเวทีต่าง ๆ รวมถึง เพื่อจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดในสายอาชีพต่าง ๆ 222 นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ 36 36