รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
101 Crossword Game นางสาวสุนิษา บุดดีคำ  Download
102 สนุกคิดกับนักวิทย์น้อย นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโมก  Download
103 Cover Dance นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข  Download
105 Chill Chill Music นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร  Download
106 DIY Keychain Easy Version นางสาวศิรินาฎ งามมาก  Download
107 ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย นางสาวจันทร์จิรา พรมมา  Download
108 คณิตคิดสนุก นางฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร  Download
109 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย  Download
110 Have more time นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา  Download
111 นาฏศิลป์ น.ส.จินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา  Download
113 Badminton นายรพีภพ ใบเจริญ  Download
114 กระบวนการนักสืบเยาวชน นางสาวมลิสา ชูยงค์  Download
115 คนรักสุขภาพ นางนิศา มีมงคล  Download
116 คัดไทย นายชญานิน ครึกกระโทก  Download
117 บอร์ดเกมหรรษา นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล  Download
118 เซียนโอเกะ นางจุไรรัตน์ ศิริภูล  Download
119 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร ท้าวสาลี  Download
120 มาต่อกันไหม นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง  Download
121 นักพัฒนาเว็บไซต์ตัวจิ๋ว นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข  Download
122 เชฟน้อยร้อยล้าน นางสาวพินิจ ลีอุดม และ นายอภิสิทธิ์ อภิญ  Download
123 ห้องสมุดสุดcool นางสาวสราลี ปะวันเนา และ นางชลาลัย แก้วศรีไตร  Download
124 DIY สร้างสรรค์ นางสาวอนัญญา ใจเฉื่อย  Download
911 Smart Com นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์  Download