ปฏิทินโรงเรียน
                                         เดือน   2023                                        
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
โครงการพัฒนาทักษะภาษ
2
โครงการส่งเสริมโอลิม
3
โครงการประเมินและพัฒ
4
ชมละครในวรรณคดีไทย
5
ชมละครในวรรณคดีไทย
6
กิจกรรมยกระดับสัมฤทธ
7
8
ตักบาตรวันพระประจำเด
9
ค่ายพัฒนาทักษะนักเรี
10
Asian Science and Ma
11
กิจกรรมครูเกษียณอำลา
12
13
14
15
16
นำเสนอโครงงาน นร 5/1
17
18
สอบปลายภาค ภาคเรียนท
19
20
21
22
23
24
25
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ
26
27
28
29
การพัฒนาบุคคลากรศูนย
30
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาแ
X หมายถึง วันที่มีกิจกรรม
ตัวเลขห้อยด้านล่าง หมายถึง จำนวนกิจกรรมที่มีในวันนั้น