โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
เอเชียตะวันออก


นางสาวจันทา จำปีกลาง
หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก

นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

นางสาวจุฑามาศ คชอาจ
ครู

นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่ม
ครู

นางสาวณ พสุ เพชรสม
ครู

นางสาวปาริชาติ เนียมรอด
ครู

นายชญานิน ครึกกระโทก
ครู

Mrs. Sunghwa Kang
ครูพิเศษ

Ms. Natsumi Ozawa
ครูพิเศษ

นางสาวพิชชาอร อารีมิตร
ครูพิเศษ

Ms. Xiang Dan
ครูพิเศษ

Ms. Wang Mengqi
ครูพิเศษ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ