โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,622
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ที่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบการแข่งขันระดับชาติ รายการที่ 1 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ที่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบการแข่งขันระดับชาติ
รายการที่ 1 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 จัดโดยมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอานนท์ รณศิริ จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563
รายการที่ 2 จากการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผลปรากฏว่า
นายสิร พรศิริประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายการที่ 3 การประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ new normal ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่านักเรียนตัวแทนโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รับรางวัล ชมเชย
1. เด็กชายคณิน อ้นจร ชั้นม.3/4
2. เด็กหญิงปิณฑิรา คล่องใจ ม.3/6
3. เด็กหญิงธนัชชา พงศ์เจริญชัย ม.3/10
ครูผู้ฝึกซ้อม นายรณชัย ศรีสงคราม นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี นางสาวประยงรัตน์ หมื่นชนะ
รายการที่ 4 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายพีรวิชญ์ แพร่สกุลเจริญกิจ
2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดโต
3. เด็กหญิงญาณิศา ชัชวาลุรัตน์
ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ นางฐิตาภา แดงน้อย
นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ วีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ